top of page

HOLD ON TO YOUR DREAMS #1 | my name is simon
and lil peep is my inner friend

(for English role down)

Od počátku pandemie Covid-19 a první karantény v březnu 2020 fotograficky pozoruji svého syna a studuji dospívající stav mysli v této velmi matoucí a nejisté době, stejně jako v dnešním světě obecně.

Postupné pronikání do blízkosti plachého puberťáka skrze fotoaparát pomohlo prolomit bariéru mezi ženou / matkou a mladým mužem / synem a otevřelo prostor k hlubšímu sdílení, jež mi, kromě jiných témat, také pomohlo pochopit příběh velkého hudebníka jménem Lil Peep, který zemřel velmi mlád a stal se důležitým, i když rozporuplným idolem teenagerů posledních let.

Všimla jsem si, že v životě mého syna i v životě Lil Peepa se často objevuje růžová barva, přestože jsou oba na vnější úrovni silní mladí muži. Začala jsem uvažovat, co by to mohlo znamenat. Co to o nich ukazuje.

Potulovala jsem se po venkovské krajině, kde jsem vyrůstala, kam se znovu často vracím, a snažila se proniknout do teenagerovského stavu mysli. Ponořena do proudu myšlenek jsem zvedla

na stezce zlomenou větev a použila ji jako oporu na této fyzické a mentální experimentální cestě.

Následujícího dne jsem se do těch končin vrátila s růžovou barvou a větev natřela. Barvou, která vyjadřuje něco laskavého, hlubokého, i křehkého. Růžová barva, která spojuje nevinnost, lásku

s odhodláním a oddaností. Je velkorysá, ale zároveň může narušovat vztah s realitou. S realitou, která nás často odvrací od vnitřní volnosti a snů?

Současní teenageři jsou vystaveni všem možnostem světa, a právě skrze prožívání růžové barvy možná sytí svůj vnitřní systém základními pocity být milován, vnímán, chráněn. Prožitkem energie této barvy se možná drží něčeho podobného matce, stability, a z takového základu také svých snů o budoucnosti?

Během našich společných momentů se synem jsem mu tuto větev dávala symbolicky do rukou nebo s sebou na různé toulky a představovala si, že se mu do mysli otisknou pocity, že s ním vždycky jsem, jako prostor pro jeho důvěru, jako ochrana, kterou nikdy neztratí.

Kombinace melancholického a kreativního rozpoložení teenagerů, které se tak výrazně projevilo

v životě a smrti jejich idolu Lil Peepa, je zrcadlem nekonečných možností dobýt svět skrze online život a snadno získat všem dostupný status „influencera“, v kontrastu s jejich skutečnou plachostí

a obavami čelit opravdovému světu, vstoupit vlastními nohami do vody a cítit ji na kůži, skočit

do prostoru a prožít ho celou bytostí.

Tento projekt s poselstvím všem teenagerům “Hold on to your dreams / Drž se svých snů" se zaměřuje na detaily a symboly:

RUKA - jako důležité spojení mezi sny a realitou.

Ruka, za kterou nás drží, kterou podáváme druhým, kterou se držíme svého vlastního vnějšího útočiště - ať už je to ruka matky, partnera nebo jsou to sluchátka, která nás spojují s celým světem a tedy se všemi možnostmi, které si myslíme, že máme. Ruce, které nám pomáhají zrealizovat všechny naše sny a přání skrze skutečnou aktivitu.

RŮŽOVÁ BARVA - symbol nevinnosti, lásky a oddanosti, štědrosti. Když nám tyto prožitky chybí, mohou být nahrazeny prožíváním stejných pocitů skrze ponoření se do růžových barev. Oklame to systém. Získáme něco, co nám nedali druzí?

LIL PEEP - vnitřní přítel tisíců teenagerů.

ON-LINE – symbol spojení na počátku 21. století. Propojení s vnitřním i vnějším životem.

Mým cílem je pokračovat v tomto projektu, fotograficky pátrat a zkoumat, a představit publiku prostřednictvím fotografických prací osobní pozorování a vnímání velmi obtížné pozice teenagerů, kteří mají před sebou celý svět díky on-line propojení, což často vytváří iluzi, že všechno nemožné je možné, na druhé straně trpí obrovským nedostatkem základního spojení se zemí / matkou / přírodou / planetou, ale budou za ni nuceni nést odpovědnost.

Pomocí jednoduchých fotografických pohledů na detail, přírodní formy a symboly konkrétních myšlenek bych chtěla tento projekt rozvinout do příběhu vytvořeného promyšlenou kombinací současné fotografie a site-specific experimentů.

 

ENGLISH:

Since the beginning of the Covid-19 situation in March 2020 and the first quarantine period I have been photographing my son, photographically observing and studying teenage state of mind in this very confusing and uncertain times, as well as in nowadays world in general. 

Approaching my son with the camera closer helped to break the barrier between woman/mother and young man/son and to open to deeper sharing, which - except other topics - also helped me to understand the story of the great musician called Lil Peep, who died very young and became important, but questionable idol of teenagers in recent years.

Noticing, that in life of my son, and in life of Lil Peep, manifests often pink color, even that they both are strong young men on outer level, I started to analyze what it could mean and show about them.

I wandered around countryside, where I grew up and keep coming back to, with this “teenage state of mind” thoughts going through my head. Analyzing it on the way I popped into a branch – piece of nature and intuitively picked it up. Holding to it I continued on this physical and mental experimental journey.

Next day I returned to the same area and painted that branch with a color of pink, the color, which is expressing something kind and deep, inviting us to feel affection, love and protection. Pink color, which associates innocence, love and dedication. Generosity. 

In mind of teenager exposed to all possibilities of the world, identifying with pink color can help to add this luck of basic perception of being loved and protected to their system, to stick to something “mother-like”, to hold on to stability and from that base to their dreams about future. 

While meeting with my son I gave this stick symbolically to his hands or brought it with us on various journeys, hoping it would give an imprint to his mind that I am always present as the space for his trust, as a mother-like protection.

The combination of melancholic and creative state of mind of teenagers, shown so expressively

in life and death of their idol Lil Peep, is a mirror to endless possibilities to conquer the world throughout on-line life and the aim to gain quite accessible status of “influencers”, in contrast

of being shy and scared to face the life in real, to step in waters real, feel it on the skin, to jump

in space and get it known for real.

This project with final statement Hold on to your dreams focuses on details and symbols:

A HAND - as the most important connection between dreams and reality.

Hand to be hold, hand to give to others, hand to hold on to our own outer refuge – whether it is

a hand of a mother, of a lover, or headphones which connects us to the whole world and thus

to all possibilities we think we have. Hands to help to bring all our dreams and wishes true through real act.

PINK COLOR – symbol of innocence, love and dedication, generosity, which when lucked, can be replaced by perceiving those feelings through diving into pink color.

LIL PEEP – an inner friend of thousands of teenagers.

ON-LINE - symbol “to be connected” in beginning of 21. century. 

Be connected to inner life as well as outer.

My aim is to continue with this project, develop the photographical research and exploration, and introduce to general audience through my photography works personal observations and perception of this very difficult position of teenagers, who have all the world in front of them through on-line connection, which creates illusion, that everything impossible is possible, and on the other side suffer from immense lack of the basic connection to their ground / mother / homeland / nature / planet, but have been forced to future responsibility for it.

Using simple photographic views on detail, natural forms and symbols of these particular thoughts I’d like to develop this project into a story created by well thought combination of contemporary photography and site-specific experiments.

bottom of page